Dagindeling

schema dag Vrijplaats

..

Hoe ziet een dag op De Vrijplaats er uit?

 

Op basisschool De Vrijplaats ligt het atelier letterlijk in het hart van het schoolgebouw. Rondom dit atelier zijn kleine stamgroep-lokalen geplaatst. Het stamgroep-lokaal is de thuisbasis van de groep waar plannen worden gemaakt, ervaringen gedeeld en projecten gepresenteerd. De stamgroepen hebben een vaste groepsleerkracht.

Vanuit het stamgroep-lokaal heeft iedere groep toegang tot een werkplaats. In een werkplaats werken verschillende groepen van één bouw. In de Vrijplaats kennen wij een onderbouw (0-1-2), middenbouw (3-4-5) en bovenbouw (6-7-8). Leerkrachten richten gezamenlijk het onderwijsaanbod en de werkplaats in.

Iedere werkplaats heeft directe toegang tot een buitenruimte. Deze buitenruimte wordt ook zorgvuldig ingericht, passend bij de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen uit de betreffende bouw.

 

De Vrijplaats biedt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang. Er is een sterke inhoudelijke relatie tussen de binnen- en buitenschoolse activiteiten, waarvan de kwaliteit geborgd wordt door samenwerking van het team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers, kunstenaars en andere professionals verbonden aan de school. Op de Vrijplaats maken de school, de opvang en de naschoolse activiteiten gebruik van dezelfde ruimtes met uitzondering van de stamgroep-lokalen.

 

Op de Vrijplaats bestaat er geen aparte peuterspeelzaal. Voor peuters die 2 of meer ochtenden per week naar de Vrijplaats komen kennen wij de Groep 0 als geïntegreerd deel van de onderbouw. Het Kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 3 jaar beschikt wel over een eigen ruimte, die een directe verbinding heeft met de werkplaats van de onderbouw. Zowel in het kinderdagverblijf als in de groepen 0 in de onderbouw wordt gewerkt vanuit dezelfde pedagogische visie als in de rest van de school.

 

 

Om een indruk te geven van de mogelijkheden is hier een schematisch voorbeeld van een schooldag waarin ook de voor- en naschoolse opvang zijn opgenomen.

 

Tijd Activiteit
07.30 – 08.30 u. Inloop voorschoolse opvang.

De kinderen die gebruik maken van de VO komen binnen in de werkplaats van hun bouw. Daar zijn pedagogisch medewerkers aanwezig.

De kinderen kunnen op verschillende plekken spelen, bouwen, lezen, elkaar ontmoeten, naar muziek luisteren enz.

08.30 – 09.00 / 09.15 u. De schooldag begint voor alle kinderen in de werkplaats van hun bouw. Sommige kinderen zijn daar dan al, anderen komen binnen.

In de werkplaats worden de kinderen verwelkomd door de leerkrachten van hun stamgroep. Ook de pedagogisch medewerkers blijven tot 9.00 u. aanwezig. Voor de kinderen van groep 0 zijn de pedagogisch medewerkers de hele ochtend in de groep.

De kinderen werken verder aan eerder opgestarte projecten, kiezen voor spel en werk, gaan aan de slag met klaargelegd materiaal of tekenen in op een korte instructie. Ook is er tijd voor het maken en bespreken van werkplannen of portfolio-gesprekken met de groepsleerkracht.

09.15 – 10.00 u. De groepen komen bij elkaar in het eigen stamgroep-lokaal.

Verschillende projecten worden gedeeld, plannen voor de komende dag worden besproken en er is tijd voor allerlei groepsactiviteiten.

10.00 – 12.00 u.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.30 u.

De kinderen werken en spelen in de werkplaatsen en eventueel de buitenruimte. Ook het atelier is vanaf 10.00 u. open.

De activiteiten worden in overleg met de leerkracht en de kunstenaars in het atelier gepland. Daarbij houdt de leerkracht overzicht over de ontwikkeling van de kinderen uit haar stamgroep.

In de werkplaats zijn plekken voor gerichte instructie maar ook is de ruimte zo ingericht dat kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. De inrichting van de werkplaats heeft een belangrijke pedagogisch/didactische functie.

Tussen 10.00 u. en 11.30 u. kiezen de kinderen zelf een pauzemoment met wat eten en drinken. Het is zichtbaar welke kinderen al hebben gegeten en gedronken.

12.00 – 13.00 u. De verschillende groepen lunchen in het stamgroep-lokaal of buiten aan picknick-tafels. Daarna spelen de kinderen gezamenlijk buiten.
13.00 – 14.00 u. De 2de werkperiode in de werkplaatsen of in het atelier.
14.00 – 14.30 u. Afsluiting met terugblik op de dag in het stamgroep-lokaal.
14.30 – 15.00 u. Werk en spel afronden in de werkplaats. Voorbereiden en plannen maken voor de volgende dag. Ook nu is er weer tijd voor het maken en bespreken van werkplannen of portfolio-gesprekken met de groepsleerkracht, eventueel in het bijzijn van de ouders/verzorgers.
15.00 – 18.30 u. Naschoolse opvang mogelijk tot 18.30 u.

De opvang vindt plaats in de werkplaatsen en buitenruimtes van de school onder toezicht van pedagogisch medewerkers. Op de BSO kunnen kinderen spelen, deelnemen aan georganiseerde facultatieve activiteiten of werken in het atelier. Ook biedt de naschoolse opvang korte series van lessen die toegankelijk zijn voor kinderen van de BSO én kinderen uit de wijk, variërend van sport en kunst en cultuur tot techniek en koken.